Prinášame pocit šťastia

vašim zamestnancom

FIREMNÁ KULTÚRA

Firemná kultúra je spravidla definovaná ako komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt ľudí pracujúcich v jednej spoločnosti, ktorý zahŕňa spolu s pracovnou náplňou aj spoločný spôsob fungovania v pracovnom prostredí, celkový systém práce, vytvorené tradície, napĺňanie spoločných a individuálnych cieľov.

Prináša tak dôležitý faktor, ktorý vplýva na subjektívny pocit šťastia a naplnenia každého jednotlivca a teda aj zamestnanca.

Existuje na trhu názor, že v dnešnej dobe je najťažšie nájsť a udržať toho správneho zamestnanca. Plat? Už dávno neplatí, že je to alfa a omega.

Predsa len, pracovať znamená tráviť minimálne 8 hodín svojho času v nejakom prostredí, interagovať s ľuďmi, ktorých si nevyberáme, riešiť úlohy a napĺňať definované ciele.

Myslíme si totiž, že tak ako si ľudia vyberajú svoj okruh priateľov, tak si vyberajú aj prácu a kultúru, ktorá je ich vlastným hodnotám najbližšie.

Jedine takto je možné dosiahnuť maximálne efektívny a zdravý vzťah medzi firmou a zamestnancom.

Taktiež je nemalá skupina existujúcich, prípadne potenciálnych zákazníkov, ktorí chcú poznať firmu, od ktorej si plánujú kupovať výrobky alebo služby.

Netreba teda podceňovať emočné naviazanie existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov na firmu.

Pod firemnou kultúrou teda obvykle rozumieme jej kognitívnu a emočnú formu.

Kognitívna forma

Kognitívna forma kultúry v sebe zahŕňa explicitne formulované a následne zdieľané hodnoty, normy, pravidlá, symboly a rituály, ktoré slúžia ako vodítko pre skupinové a individuálne správanie sa zamestnancov v organizácii.

Zjednodušene napísané, o explicitných hodnotách firemnej kultúry sa môžeme dočítať (etický kódex, strategický manuál, misia..), možno ich vidieť, sú súčasťou napríklad procesu adaptácie zamestnanca.

Samotní zamestnanci ich môžu, ale aj nemusia poznať, môžu, ale aj nemusia si ich osvojiť a stotožniť sa s nimi, t.j. môžu byť pre prax funkčné, čo je tzv. silná kultúra a menej funkčné až nefunkčné, t.j. slabá kultúra.

Implicitné hodnoty a normy

Implicitné hodnoty a normy, t.j. hodnoty a normy správania, ktoré sa vytvorili v organizácii ako reakcia na určité správanie sa organizácie, resp. jej vedúcich sú často situačné a prenášajú sa len ústnym podaním.

Je obtiažne ich spoznávať a aj korigovať. Vo vzťahu k cieľom organizácie môžu mať pozitívny, ale častejšie neutrálny až negatívny vplyv.

Ďalším kognitívnym vplyvom sú hodnoty kultúrnosti pracovného prostredia pre zamestnancov firmy na ich pracoviskách a pracovných miestach.

Ide o vybavenie, dizajn, farebnosť pracoviska, bezpečné a zdraviu prospešné pracovné podmienky a podobne.

Emočná forma kultúry

Emočná forma kultúry je o emóciách, pocitoch a postojoch, ktoré majú zamestnanci z prezentovanej vízie a stratégie organizácie, ako aj z hodnôt, noriem, pravidiel a symbolov, ktoré sú sprostredkovávané kognitívnou kultúrou.

Emočnú kultúru ovplyvňuje hlavne spokojnosť, alebo nespokojnosť zamestnancov s jednotlivými stránkami pracovného procesu a to hlavne:

  • vzťah k cieľom organizácie, útvaru a vlastným výkonovým cieľom, čo závisí od toho, či sú tieto ciele jasne formulované, zrozumiteľné a akceptovateľné
  • vzťahy s vedúcim v procese riadenia pracovného procesu
  • kariérové perspektívy a využitie potenciálu zamestnancov
  • vzťahy so spolupracovníkmi
  • miera spokojnosti s pracovným prostredím a podmienkami pre vlastnú prácu

Emočná stránka kultúry

Emočná stránka kultúry je veľmi dôležitá a vplýva na celkovú výkonnosť firmy zásadným spôsobom.

Nie len pre samotnú kultúru celej organizácie, ale aj pre jednotlivé tímy v organizáciách, pretože emócie sa častejšie menia.

A to isté platí od tímu k tímu. Sú však emócie prechodné, ktoré väčšinou súvisia s nečakanými a náhlymi zmenami a potom sú dlhodobé, ktoré už súvisia s dlhodobou nespokojnosťou a frustráciou samotných zamestnancov, napr. voči štýlu riadenia, podmienkam, ohodnoteniu alebo uznaniu.